baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

Naše akce - výlety - Křest Jana Žižky z Trocnova 2012

.

OB Praha I. a V. pořádá dvoudenní výlet ve dnech 21. a 22. října 2012 

Trocnov (Dříve Záluží) je vesnice v okrese České Budějovice, je součást obce Borovany.  Nachází se asi 3,5 km na západ od Borovan. Prochází tudy Železniční trať České Budějovice - Gmünd. Vesnicí prochází silnice II/155. Je zde evidováno 55 adres.

Narodil se zde Jan Žižka a dnes tu na ploše zhruba 15 hektarů stojí jeho velký památník. Nemovitý majetek Žižka prodal v roce 1378 rodu Rožmberků. Na konci 15. století se obec stala majetkem augustiniánů  z Borovan, kteří zde v 17. století postavili klášterní dvůr. V 50. letech 20. století byl objekt upraven na muzeum.

Původní osada Trocnov se skládala ze dvou zemanských dvorců a nachází se půl druhého kilometru od osady Trocnov označované do šedesátých let minulého století jako Záluží. Na jednom z dvorců v polovině čtrnáctého století sídlil zeman Řehoř Žižka s manželkou, jimž se zde kolem roku 1360 narodil syn Jan. 

Památník vznikl z poplužního dvora borovanského kláštera založeného roku 1679 ze zbytků zdiva trocnovských dvorců. Po hrázi rybníků Horního a Dolního vede cesta ke zbytkům dvorce Žižkova strýce Mikše a po hrázi Grandlového rybníka lze dojít k místu údajného Žižkova narození, kde se nachází balvan s nápisem z roku 1908. Poblíž památníku se tyčí monumentální pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského. 

Ve vylepšené muzejní expozici najdou návštěvníci informace o osobnosti Jana Žižky, dále kopie plastik, fotografie dobových dokumentů a uměleckých děl, archeologické nálezy, trojrozměrný model bitvy u Sudoměře a vozové hradby. Trocnovským areálem vzdáleným asi patnáct kilometrů od jihočeské metropole je možné procházet značeným okruhem, který začíná u budovy Památníku Jana Žižky.

Křest Jana Žižky z Trocnova

Od Trocnova nepříliš vzdálená víska Střížov je spjata s památkou Žižkovou tím, že v střížovském kostelíku byl Jan Žižka křtěn - historickou skutečností - a pak pověstí, že u kamenného stolu v dnešní zahradě u Strichů hodovali po křtu jeho kmotrové.

Střížovský kostelík, tolikrát malovaný jako mimořádně vděčný malířský objekt se svou nahoru se zužující věží působí tím jakýmsi přehnáním perspektivy nezvykle mohutně. I sluneční hodiny přímo pod černým ciferníkem obyčejných, schody na kůr a krucifix v závětří hlavního vchodu působí tu zvláštním, malebným dojmem.

A vnitřek kostelíka vypráví, že za války byli tu častými hosty malíři, obnovující tu staré fresky, které dnes září v vnových barvách, vráceny oku z pod několikerého nánosu omítek, přikrývajících je dlouhá léta. I na stropě sakristie usadili se ve výsečích klenby zase barokní andělíčci, které tam vrátil mistr štukatér.

Kazatelna velmi neobvyklého tvaru, které pod vlivem husitské tradice vybíhá ze zdiva nikoli po pravé straně oltáře, hledíme-li s jeho stupňů, nýbrž na levé (pozn. red. dnes je na druhé straně). Víko se soškou Jana Křtitele překrývá pak křtitelnici, šestibokou, s mohutným spirálovým podstavcem, vyrůstajícím ze čtyřhranné základny žulového kvádru. Je to skutečná křtitelnice Žižkova (pozn. red. nyní umístěna v Jihočeském muzeu). Její tvar, který teprve při nedávném snížení dlažby presbyteře vyvstal jak náleží, přesvědčuje již svým stářím, že tu stávala v Žižkových dobách.

Ale podívejme se na hrubě přitesaný balvan tvaru kalicha s mělkou, miskovitou prohlubní, umístěný v předsíňce chrámu, který za křtitelnici Žižkovu označovalo tu od nepaměti lidové podání.

Že Žižkova památka ve Střížově upjala se k symbolům pravěkým, dokazuje i ten kámen v zahradě u Strichů. Ze čtyř trnoží legendárního stolu, u něhož po křtu hodovali prý Žižkovi kmotři, zbývá už jen jedna.

Je to typický malý menhir výše, která, připočteme-li sílu desky kamenného stolu, rovnala by se běžné výši stolu. A tak zalitujeme jen, že ta domnělá Žižkova křtitelnice (pozn. red. dosud umístěnu u vchodu do kostela) nedovede vyprávět. Snad by nám pověděla, že ty dva kotouče na ni představovaly slunce a lunu, kterou tehdy zobrazovali ne jako srpek v novoluní, nýbrž vždy v úplňku - snad i to, že Žižkovi kmotři zanesli malého Jana po křesťanském křtu ještě k tomu posvátnému kameni, aby se poklonili i u něho, jak to činívali jejich předkové.

Úcta, které se obětní kameny s mísami na Doudlebsku těší dodnes u řady nejstarších lidí, celými generacemi děděná, činí tento výklad velmi pravděpodobnými.

Zdroj: Karel Hlubuček: Trocnov - Žižkův kraj, 1951

Neporažený vojevůdce

Stál „v plném světle dějin" pouhých pět let ze svého, na tehdejší dobu hodně dlouhého života - ale i to bohatě stačilo, aby se zapsal nejen do naší národní historie tak velkými písmeny, že se nedají přehlédnout. Pro některé byl krutým válečníkem jdoucím bezohledně za kacířskou myšlenkou, jiní v něm viděli velkého idealistu a prototyp revolucionáře. Vyprávěly se o něm pověsti a legendy, jeho stopy byly nalézány i tam, kam nikdy nemohl přijít. Přes řadu podob, která mu dala jednotlivá století, zůstal především nikdy neporaženým vojevůdcem. 

                                          
Johannes dictus Zizka 
To, že Jan Žižka pocházel z jihočeského Trocnova, je jedním z mála faktů, o němž se nedá pochybovat. Byl zemanem čili nižším šlechticem a dnes už víme, že se majetkem nijak nelišil od bohatšího sedláka. Dvorec, v němž se narodil, představoval stavení se dvěma místnostmi a stodolu. Opodál stál výstavnější dvorec patřící Mikši z Trocnova, snad Žižkovu strýci. Jen o něco dál je pomník z kamenů, kde se podle pověsti Jan pod mohutným dubem narodil. Kdy to bylo? To žádný pramen neříká a nezbývá než kalkulovat. 
Se jménem Jan řečený Žižka z Trocnova se poprvé setkáváme na listině z 3. dubna roku 1378, kdy připojil pečeť ke svatební smlouvě Mikuláše řečeného Plachta z Boršova jako jeden ze svědků. O tři měsíce později se Johannes dictus Zuzka de Trocznow zavázal s dalšími dvěma zemany ke splacení dluhu ve výši 3 kop a 10 grošů dvěma židovkám z Budějovic. První srpnový den roku 1378 byla pořízena další listina o prodeji dvorce, na níž je jako ručitel uveden Jesko dictus Zizka de Trocznow neboli Ješek řečený Žižka z Trocnova. V té době se běžně pro Jana používal i tvar Ješek, patrně tedy šlo o Jana Žižku. Na všech třech listinách je Jan či Ješek uveden vždy na posledním místě, což znamená, že byl nejméně urozený nebo nejméně majetný či nejmladší. Možná splňoval všechny tři podmínky. 
O tři roky později se Ješek z Trocnova přihlásil o nárok na dvorec po zemřelém Mikši z Trocnova, ale ten už vlastnil Pešek z Trocnova. Jaký byl Ješkův vztah k Mikšovi i Peškovi, to můžeme jen hádat. Navíc jeden z dvorců patřil Vilému Puckovi z Trocnova - rod či rody zemanů z Trocnova jsou opravdu oříškem k nerozlousknutí.

                                          

Zemané z Trocnova 
Po dalších třech letech vznikla listina, podle níž Johannes dictus Zyzka de Trocznow prodává ve vsi Čeřejově pole, na němž měla věno jeho manželka Kateřina. Konečně poslední zápis před rokem 1400, v němž se objevuje jméno Jan Žižka, najdeme v nekrologiu konventu minoritů v Českém Krumlově. Je z roku 1390 a říká, že při výroční zádušní mši na svátek sv. Mikuláše byli mezi těmi, na něž se vzpomínalo, také „Řehoř, otec Jana řečeného Žižka, matka Johana a manželky obě jeho Kateřiny." Zápis dal provést Jan řečený Žižka. 
Jan či Ješek zvaný Žižka z Trocnova bývá ztotožňován s pozdějším husitským hejtmanem, i když existuje hypotéza, že jde o jeho otce a budoucí vojevůdce byl podstatně mladší. Pokud připustíme, že Jan či Ješek z listin pořízených v roce 1378 byl opravdu Janem Žižkou, pak mu muselo být nejméně patnáct let, ale spíš okolo osmnácti, což odpovídá roku narození 1360. Věřme tomu, že jeho matka se jmenovala Johana a otec Řehoř a že rod zemanů z Trocnova patřil mezi tzv. novotné rody neboli že patrně právě Řehoř si svou urozenost zasloužil v panské nebo královské službě. Byla sice nízká, ale řadila Řehoře i jeho potomky mezi šlechtice. Proto na ni byli tak hrdí. Jan Žižka vždy používal predikát „z Trocnova", i když mu rodný dvorec už dávno nepatřil. Zdá se, že si na něm opravdu velmi zakládal: možná proto, že jen jím se lišil od sedláka. 
Jméno Trocnov resp. Trucnov prý vzniklo ze jména Trucen, což ve staročeštině označovalo darmojeda, lenocha či trubce a znamenalo Trucnův dvůr. Je tedy možné, že Řehoř svůj nevelký dvorec koupil od původního majitele. Žádná osada tu nikdy nestála, jen dva dvorce, zničené ve třicetileté válce. Vesnice Trocnov, která je odsud vzdálena asi dva kilometry, se až do roku 1945 jmenovala Záluží.

                            

Bratr Jaroslav a sestra Anežka
 
Jan měl bratra Jaroslava, jehož osudy jsou taky pěkně zamotané. Nevíme, jestli byl starší nebo mladší a zda se skrývá i pod jménem Jaroš, které se objevuje v některých pramenech. Psal se Jaroslav z Trocnova či Jaroslav z Kalicha, poprvé se s ním setkáváme v listině z 9. července 1399, kterou známe z pozdějšího opisu: je tu jmenován jako zakladatel oltáře sv. Maří Magdalény v borovanském kostele. K aktu došlo již někdy dříve a připojená pozdější poznámka říká, že „bratr Žižkův Jaroš... byl z rozkazu králova sťat v Budějovicích", opět bez bližšího časového určení. Nevíme, kdy Jaroslav či Jaroš z Trocnova skutečně zemřel, ale v roce 1427 ještě žil. Možná opravdu padl o rok později před hradem Bechyní, kdy měl být podle jedné zprávy zastřelen při kontrole stráží. Málo víme rovněž o Žižkově sestře Anežce. Prý bývala jeptiškou v Českém Krumlově a znásilnil ji františkánský mnich - údajně proto Žižka tak nenáviděl všechny kláštery a mnichy a dával je upálit. Svého bratra přežila a po bitvě u Lipan jí konšelé odebrali dům v Praze slavnostně darovaný před pěti lety.                              

Jiří Bílek 
.

 

Út 22. říjen 2013, 15:02:30 CEST
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one