baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

* Diskuze /rozkliknout/

.

 

Baráčnické regule dnes

 

Ilona  Jalovecká - 3.4.2006

 

Baráčníci v obcích se scházejí pravidelně každý měsíc, v Sobotce vždy první úterý v měsíci od 18.00 hodin v klubovně místních hasičů. Každý rok se konají výroční sedění obcí. Volební období je vždy dvouleté, tzn., že činovníci jsou voleni na dva roky. V jednom roce se koná výroční sedění hodnotící a v následujícím roce se uskuteční valné sedění volební, kde je voleno nové vedení. 

 

     Pokud obec nemá svou rychtu, uspořádá vždy zasedání ve vhodných místnostech pohostinství nebo v klubovnách či shromažďovacích místnostech jiných spolků nebo organizací. Při zdobení místnosti se musí využívat spolkové výzdoby. V čele slavnostně vyzdobené místnosti (u příležitosti valných sedění) musí být předsednický stůl, uprostřed něhož, před místem rychtáře, jsou umístěny dva svícny. Svícny musí stát po levé i pravé ruce rychtáře. Uprostřed mezi svícny je umístěno rychtářské právo včetně stuh. Svíčky zapaluje služebník nebo rychtářem pověřený konšel těsně před zahájením sedění, a to opět na povel rychtáře, zapalují se sirkami a smolničkami, nesmí se použít zapalovače. Svíčky po zapálení musí hořet po celou dobu jednání. 

      Při příchodu na jednání je každému podávána staročeská pocta - chléb se solí. Poctu obvykle podávají dvě členky v národních krojích. Chléb musí být na ošatce přikrytý bílým ubrouskem a musí být nakrájen na krajíčky, nikoliv na kousky bez kůrek. 

Členové baráčnické obce se na sedění dostavují ve svérázu (vyšívané halenky a košile) nebo v národních krojích. 

     Služebníci se dostaví před rychtáře a nahlásí se do služby slovy: „Vážený sousede rychtáři, služebník obce se hlásí do služby." Rychtář odpoví: „Konejte svou povinnost." Poté služebník zapálí svíčky a přítomné vyzve k pořádku. Rychtář pak povstane a trojím poklepem rychtářským právem vyzve všechny přítomné k povstání a řekne: „ Z moci práva rychtářského zahajuji dnešní slavnostní sedění baráčnické obce v Sobotce, na kterém Vás srdečně vítám a přeji dobré odpoledne (večer, … podle doby, kdy se sedění koná). Posaďte se. 

Dále pokračuje uvítání hostů, seznámení přítomných s programem, atd. 

V případě volebního sedění nově zvolení činovníci slibují přiložením ruky na rychtářské právo a pronesením slova „Slibuji", že budou poctivě pracovat dle baráčnických zásad a budou pomáhat druhým, jak jen budou moct. 

Na závěr slavnostního sedění se společně zazpívá „Baráčnická hymna": 

 

Na rychtě naší rádi se máme, milo je tu posedět a ze zpráv se dovědět, že tu práci svou dobře děláme a na konci roku druhým rozdáme. 

 

Ref.: Baráčník, ten má vždy jen jeden cíl, pomoci druhým ze všech svojich sil, za vlast svou krásnou Bohu děkuje, jazyk český a národní zvyky nade všechno miluje. 

 

Přičiň se každý, co síla je tvá, aby lid náš lépe žil, z celé duše utužil pouta bratrská ve své otčině, láskou k vlasti, národu a svojí rodině. 

 

     Tyto základní regule jsou stejné pro všechny baráčnické obce, župy i Veleobec. Konkrétně byla jmenována Sobotka, ale zásady je nutné dodržovat ve všech obcích a mezi všemi baráčníky. Věřte nebo nevěřte, když slyšíte oslovování „tetičko" a „sousede", když se pohybujete mezi krojovanými skupinkami, když máte možnost do sebe vstřebávat atmosféru baráčnických sedění a akcí, máte najednou pocit, že se ocitáte v úplně jiném století. Máte najednou pocit uvolnění, odreagování, přestane vám „dýchat na záda" každodenní spěch a nervozita.

     Kdo se vlastně může baráčníkem stát? Každý občan české státní příslušnosti, věku staršího 18 let. Každý, kdo se chce stát členem vlastenecko - dobročinného spolku, musí vyplnit „Žádost za přijetí do Obce" a předat ji činovníkům územně odpovídající obce. Osoby mladší 18 let se mohou mezi baráčníky přihlásit rovněž, musí však mít souhlas svého zákonného zástupce a pak budou zařazeni do tzv. baráčnické chasy. 

 

     Sobotečtí baráčníci se na svém slavnostním volebním sedění sešli už 29. 11. 2005, tedy v závěru loňského roku. Právě na tomto sezení byli nejen zvoleni noví činovníci, ale byl rovněž schválen plán činnosti pro rok 2006. 

 

Plán akcí obce na rok 2006 : 

- vždy první úterý v měsíci konat zasedání konšelstva

- dvě výjezdní zasedání konšelstva konat v zajímavých místech dle návrhu členů konšelstva

- trvale získávat především mladší nové členy do naší obce

- zúčastnit se pravidelně vítaní nových občánků na Městském úřadě Sobotka

- zajišťovat účast svých zástupců na veřejných plenárních zasedáních městského zastupitelstva, přenášet poznatky do konšelstva obce

- pomáhat při zajištění Tříkrálové sbírky spolu s Charitou

- zajistit naši účast na župním sjezdu s naším praporem

- uspořádat 2 zájezdy na zajímavá místa /jaro, podzim/

- podle požadavků Střediska městské kultury Sobotka se zapojovat do pomoci při organizaci festivalu Šrámkova Sobotka

- zajistit ozdobení a postavení májky na soboteckém náměstí

- podílet se na zajištění vzpomínkové akce na výročí pádu Semtinské lípy

- zajistit posvícenské koláče a již tradiční jejich prodej ve stánku baráčníků o soboteckém jarmarku, poskytnout pořadatele

- naše tety budou nadále pomáhat Charitě při prodeji zboží, budeme spolupracovat s Charitou podle jejich potřeb

- ve spolupráci s Příchvojankou uskutečnit posezení při muzice

- ve spolupráci s nejbližšími obcemi baráčníků se pokusit o obnovu spolupráce v okrsku, jak bylo dříve dobrým zvykem

- před vánočními svátky za pomoci dětí a učitelů ze ZŠ Sobotka uspořádat živý Betlém na soboteckém náměstí

- zajistit účast zástupců naší obce na výročních sezeních obcí  V. župy, jakož i na výročním sedění V. župy

- zajistit zastoupení naší obce na župním plesu, přispět do tomboly na tento ples

- výroční sedění naší obce uskutečnit dne 19. 11. 2006

 

Kontrolu plnění bude provádět konšelstvo průběžně na svých seděních. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tento článek byl převzat dne 11.12.2012 18:14:06 z Internetového serveru RajNet.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

.

 

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one