baráček.jpg

Obec Baráčníků "Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves

Sdílené kanceláře Uhříněves

Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete své osudy.

HISTORIE BŘEZNICKÉ BARÁČNICKÉ OBCE „BOZEŇ“

.

HISTORIE BŘEZNICKÉ BARÁČNICKÉ OBCE „BOZEŇ“

 

Obec baráčníků „Bozeň“ Březnice byla založena 12. července 1938, jako jedna z obcí XVIII. Podbrdské župy. Regule pak byly schváleny 4. srpna 1938. Rychtářem byl zvolen učitel soused Josef Jiráň. Na podzim roku 1938 byla zahájena kulturní činnost Obce divadelním představením „Rozmysli si Mařenko“. Obecní baráčnická rychta byla v hotelu Karlův Týn, kde byl uložen inventář a konala se zde obecní, konšelská a valná sedění. Baráčníci pomáhali k rozvoji bohatého kulturního života ve městě až do roku 1942, kdy byla činnost obce omezena vlivem okupace. Po osvobození v roce 1945 se vrátila Obec baráčníků ke svému poslání. Pořádala kulturní akce, propagovala staré zvyky našich předků. Spolupracovali se Sokolem, Osvětovou besedou a jinými spolky. Potom činnost obce stagnovala a v roce 1991 se nacházela na pokraji úpadku. Od jejího založení až do této doby se v čele březnických baráčníků vystřídalo osm rychtářů: Josef Jiráň, Alois Kolář, Josef Novák, Václav Lánský, Alfons Votava, Bohumil Kratochvíl, Stanislav Melichar, Václav Borczák.

V listopadu 1992 bylo zvoleno prozatímní konšelstvo, rychtářem se stal soused Josef Fouček a syndičkou tetička Božena Šmatláková. Vzali na sebe nelehký úkol. Oživit činnost baráčnické obce „Bozeň“ Březnice. Byli přijati noví členové a činnost obce se znovu obnovila. Po Josefu Foučkovi se rychtářem stal soused Bedřich Tuháček. Pod jeho vedením se sousedé a tetičky pravidelně scházeli na Městském úřadě v Březnici.

Současným rychtářem baráčnické obce „Bozeň“ Březnice je Jiří Bimr a syndičkou Petra Bezděková.

Jiří Bimr - rychtář - tel. 736 767 426

Petra Bezděková - syndička - tel. 720 350 526

ZÁMEK BŘEZNICE

Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16. - 17. stol. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, tajemníkem českého krále Ferdinanda I. Z roku 1558 pochází tzv. Lokšanská knihovna, která je nejstarší zámeckou knihovnou v Čechách.

V době pobělohorské, roku 1623, získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Nejvýznamnější architektonickou úpravou zámku tohoto období je vybudování raně barokní kaple Panny Marie, jejíž stavitelem byl Carlo Lurago. V letech 1728 - 1872 patřil zámek Krakovským z Kolovrat. Posledními soukromými majiteli byli až do roku 1945 Palffyové z Erdödu, kdy zámek přešel do vlastnictví státu.

Nyní jsou otevřeny tři zámecké expozice přibližují historii jednotlivých šlechtických rodů, umělecké slohy a zbraně od renesance po 19. století, např. rodové galerie, africký salon, renesanční jídelna, zámecké zbrojnice se zbraněmi z 16. - 19. století, renesanční "Lokšanská“ knihovna, Galerie Ludvíka Kuby, aj.

Na místě dnešního zámku stával hrad, který před pol 13. stol. postavil Budislav z rodu Buziců. Jeho potomci hrad drželi až do r. 1406. Na příkaz krále Václava IV. byla Březnice r. 1410 vykoupena ze zástavy Půty ze Skály a prodána r. 1415 nejvyššímu mincmistrovi Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Jeho potomci hrad v 15. stol. rozšířili a zdokonalili jeho opevnění. V 16. stol. byl hrad zabaven Malovcům z Chýnova za odboj proti Ferdinadovi I. a r. 1548 byl prodán říšskému místokancléři Jiříkovi z Lokšan. Ten a po něm jeho manželka do r. 1567 přestavěli gotický hrad na renesanční zámek. Po r. 1623 získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Ten dal zejména přestavět zámeckou kapli. Za Kolovratů (1728-1872) a zejména za jejich nástupců, uherských Pálffyů, došlo na zámku k některým stavebním změnám. Byla obnovena sgrafita na fasádách a přestavěny interiéry v části zámku.

K nejzajímavějším interiérům patří velká jídelna s kachlovými kamny z roku 1627, barokní salónek, kaple z let 1625 - 1632, rytířský sál s kazetovým stropem a zejména lokšanská knihovna, založená roku 1558, s malovaným trámovým stropem, nástěnnými malbami a malovanými původními skříněmi. Nábytek převážně z 18. a 19. století, četné obrazy, kolorované mědirytiny, historické zbraně, brnění, hodiny, porcelán, cín aj. Na SV straně zámku je dobře zachovaný hradební pás se čtyřmi baštami, před nimiž byl vodní příkop.

 

Buzici

Buzici je jméno staročeského panského rodu. Jméno vzniklo pravděpodobně z četného používání jména Budislav (zkráceně Buzek či Buz).

Původ a počátky tohoto rodu jsou poněkud nejasné, jedním z prvních doložených členů tohoto rodu (jisté je, že se nejedná o zakladatele) je Jetřich z Buzic (někdy též Dětřich či Dětříšek, někdy z Buzkovic), který zemřel ve válce proti Polákům roku 1110 v bitvě u řeky Trutiny. Jetřich je pro tento rod zajímavý i tím, že jeho synové později tvrdili, že přemohl divokou svini beze zbraně, a poté si s její hlavou ozdobil štít. Tímto se do jejich znaku dostala svině. Není bez zajímavosti, žeVáclav Hájek z Libočan tuto historku přisoudil Bivojovi, čímž tento rod spojil s vojvodou Krokem.

Rod lze souvisle sledovat až od Jiříka z Buzce (zemřel po roce 1147). Jeho synem byl Jiřík z Jiříkovic (zemřel po roce 1209), do tohoto roku byl královský stolník. Po něm tento úřad převzal jeho mladší syn Oldřich, který jej vykonával do roku 1232 (starší se věnoval církevní dráze a byl bezdětný). Pravděpodobně tento Oldřich či nejpozději jeho syn (taktéž Oldřich, zemřel 1271) přejali jméno Zaječek. Každopádně od Oldřicha je o jeho potomcích uvažováno jako o pánech z Valdeka a ze Žebráka pozdější Zajícové z Hazmburka.

Za zánik této větve Buziců bývá považována smrt mladého, bezdětného Zdislava v roce 1248 (syn Oldřicha zemřel po roce 1232).

Druhá větev tohoto rodu začíná Jaroslavem (1193 – asi 1230 nebo 1237), který měl tři syny Heřmana (12131224), Budislava a Jaroslava. Přičemž Budislav je považován za zakladatele Lvů z Rožmitálu. Od Budislava dále svůj původ odvozovaly ještě páni z Březnice a Třemšínští páni.

Rody odvozující se od Buziců

Panské rodiny

·         páni z Onšova

o    von Eberstein

o    purkrabí z Vitína

§  von Wettin

§  von Sachs-Coburg

·         páni ze Šelmberka

o    páni z Ebrštejna

§  Adamowiczové

§  Adamowiczové de Csepin

·         Zajícové z Házmburka

o    páni z Valdeka

§  Medkové z Valdeka

·         páni Lvové z Rožmitálu

·         páni z Březnice

·         páni z Třemšína

Vladykové

·         ze Štěnovic

·         z Homberka

·         z Vranovic

·         z Truskova

·         z Kuřího

 .

STŘEDOVĚKÁ TVRZ V BUZICÍCH

Z této tvrze pocházel a podle ní se nazýval vladycký rod Buziců z Buzic. Jméno Buzic vzniklo pravděpodobně z častého používání jména Budislav , zkráceně Buzek nebo Buz. Erbem tohoto rodu byla sviní hlava, později v heraldice prezentovaná jako kančí hlava, objevující se ve znacích s Buzici zpřízněných panských rodů, kterými byli páni z Rožmitálu, Blatné, Valdeku, Hazmburku. Koncem 15. století přikoupil Lev z Rožmitálu Buzice s tvrzí k Blatné.

 

 

 

.
Út 23. listopad 2010, 08:26:03 CET
vilonaz

* Ohlédnutí

20150801_SLAPY_TŘEBENICE.JPG
20150801_PRAHA_SLAPY_PRAHA.JPG
20150801PRAHA_SLAPY_PRAHA_VYŠEHRAD.JPG

* Ohlédnutí

20150628POUŤHUS1.jpg
20150628POUŤHUS21.jpg
20150628POUŤHUS5.jpg

* Ohlédnutí - Tryzna za utonulé - spoluúčast se spolkem VLTAVAN PRAHA

20141102vltavankněz.jpg
20141102vltavanOLI.jpg
20141102vltavan.jpg
20141102vltavanMILI.jpg

"Porovnání historické trasy centrem českého hlavního města Prahy

20142106porovnánízima.jpg
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2014 06 21 VÝROČÍ XXIV. ŽUPY
2022 05 15 NAVALIS
2022 05 15 NAVALIS

"Ohlédnutí * III. Staročeské máje v Kněževsi

201405májekněževes1.jpg
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy
Baráčnictvo z III. župy a XXIV. župy

"Účast v Betlémské kapli

6.7.2014_.jpg

"Ohlédnutí za Masopustní zábavou u sousedů OB Petra Gutha Smíchov

201402maškary.jpg

"Ohlédnutí za akcí "VEPŘOVÉ HODY S MAŠKARNÍ MERENDOU" - OB SVOJETICE

201402Svojetice.jpg

"Ohlédnutí za akcí "První hrnčířský masopust a zabíjačkové hody" OB Hrnčíře + Klub přátel Hrnčíř

201403hrnčíře.jpg
V nutném případě i mimo plánovaný termín svolá představenstvo Veleobce zasedání rychtářů žup a obcí bez žup
 
Pozvánka
 

Zasedání rychtářů žup a rychtářů obcí bez župy - sál Veleobce v SOBOTU 26. LISTOPADU 2022,  25. ČERVNA 202229. LEDNA 2022; 27. LISTOPADU 2021 od 9:30 hod.

Program

- zahájení a přivítání přítomných

- vzpomínka na zemřelé

- zpráva mandátové komise

- volba komise na usnesení

- schválení programu zasedání

- zpráva vzdělavatele

- zpráva syndičky

- zpráva rychtáře organizačního odboru

- zpráva rychtářky HFO

- zpráva berní

- zpráva slídilů účtů

- zpráva rychtáře černovického konšelstva

- zpráva rychtáře OTaK

- zpráva zodpovědného redaktora časopisu ČB

- zpráva panímaminky

- zpráva rychtáře

přestávka

- rozprava k předneseným zprávám

- volné návrhy

- návrh na usnesení a jeho schválení

- zhodnocení zasedání

- ukončení zasedání

skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Aleny Wünschové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové
skládání slibu budoucí tetičky Marie Vokounové

technický správce internetových stránek tetička Vonášková Ila

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one